English >>

 

小张点击这里给我发消息

邮箱:  info@pptide.com

电话: +86-13764678260

Z-异亮氨酰-叔丁基谷氨酰-丙氨酸-亮氨酸缩醛(158442-41-2)

货号: Pt10004                  CAS 号: 158442-41-2
规格: 50mg 250mg 1g           纯度: 97%HPLC
化学式:C32H50N4O8         货期: 现货

邮箱: info@pptide.com

电话: +86-13764678260

可用性: 现货

产品名 价格 数量
Pt10004, 1g
¥ 100,000.00
Pt10004, 5mg
¥ 960.00
Pt10004, 50mg
¥ 8,500.00
Pt10004, 250mg
¥ 30,000.00

Z-异亮氨酰-叔丁基谷氨酰-丙氨酸-亮氨酸缩醛(158442-41-2)

双击上述图片即可查看完整大小

缩小
放大

更多视图

详情

产品信息
化学名称  Z-异亮氨酰-叔丁基谷氨酰-丙氨酸-亮氨酸缩醛
目录号  Pt10004
 CAS 号 158442-41-2
规格  50mg, 250mg, 1g
  纯度  97%HPLC
  化学式  C32H50N4O8
分子量 618.77
 储存条件  -20 °C, dry
 交货日期 有现货
 结构式  

 

产品标签

使用空格分隔标签。使用单引号(')标注词组。